فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:47:59 +0330fa ظهور برنی سندرز؛ دوران سیاسی جدیدی در آمریکا آغاز می‌شود https://www.faratab.com/news/391/-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%9B-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 24 Feb 16 22:05:03 +0330  ظهور برنی سندرز؛ دوران سیاسی جدیدی در آمریکا آغاز می‌شود
رنی سندرز خود را یک سوسیالیست دمکرات معرفی می‌کند. وی به صراحت از لزوم تغییرات اساسی در مورد برابری دستمزدها، تأمین آموزش و بهداشت رایگان، افزایش مالیات ثروتمندان و مبارزه با تبعیض‌های نژادی و جنسیتی در ایالات متحده آمریکا سخن می‌گوید.

]]>