فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:55:51 +0330fa اخراج دیپلمات بلغارستان https://www.faratab.com/news/385/%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Wed, 24 Feb 16 18:19:58 +0330 اخراج دیپلمات بلغارستان
ترکیه در اقدامی تلافی‌جویانه دیپلمات بلغارستان را "عنصر نامطلوب" دانست و وی را اخراج کرد.

]]>