فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:32:37 +0330fa ادعاهای اسپوتنیک روسیه نسبت به سلامت روانی اردوغان! https://www.faratab.com/news/375/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%AA%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%21 Wed, 24 Feb 16 13:17:35 +0330 ادعاهای اسپوتنیک روسیه نسبت به سلامت روانی اردوغان!
با انفجارهای آنکارا و کشته شدن 28 نفر در این حملات، رئیس جمهوری ترکیه، شروع به این بهانه، شروع به دامن زدن بحران داخلی کشور و نیز سوریه نمود که با تروریستی خواندن کردها و دست داشتن آنها در این عملیات ها خود را نشان داد.

]]>