فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:28:59 +0330fa در سوریه هر 6 دقیقه 1 نفر کشته می شود! https://www.faratab.com/news/374/%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B1-6-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%21 Wed, 24 Feb 16 11:59:29 +0330 در سوریه هر 6 دقیقه 1 نفر کشته می شود!
پنجاه ماه پس از آغاز بحران سوریه: تعداد کشته شدگان 370 هزارنفر، این به این معنی است که در این پنج سال در هر 6 دقیقه یک سوری در اثر جنگ داخلی جانش را از دست داده است

]]>