فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:27:17 +0330fa گاز باید در خدمت صادرات برق باشد https://www.faratab.com/news/357/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF Tue, 23 Feb 16 07:59:59 +0330 گاز باید در خدمت صادرات برق باشد
معاون وزیر نیرو با اشاره به نوسان‌های این روزهای قیمت نفت و از دست رفتن درآمدهای نفتی، گفت: با مهندسی مجدد، ایران به جای صادرات نفت و گاز به یکی از بزرگترین صادرکنندگان برق تبدیل خواهد شد

]]>