فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:14:37 +0330fa 11 سپتامبر همچنان ستاره راهنمای سیاست خارجی آمریکا https://www.faratab.com/news/2233/11-%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7 Mon, 06 Jun 16 09:39:02 +0430 11 سپتامبر همچنان ستاره راهنمای سیاست خارجی آمریکا

]]>
تضاد آرای مسکو -واشنگتن بر سر پیونگ یانگ https://www.faratab.com/news/465/%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88--%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF Sat, 05 Mar 16 03:11:05 +0330 تضاد آرای مسکو -واشنگتن بر سر پیونگ یانگ
ایالات متحده آمریکا و چین توافق کرده اند تا تحریمات شورای امنیت ملل متحد را علیه کره شمالی به دلیل انجام آزمایشات هسته ای گسترش دهند و امیدوارند در روزهای پیش رو با اکثریت آراء، آنرا تصویب کنند.

]]>
کلینتون یا ترامپ؟ تدکروز یا سندرز؟ https://www.faratab.com/news/327/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%9F-%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B2%D8%9F Sun, 21 Feb 16 06:55:02 +0330 کلینتون یا ترامپ؟ تدکروز یا سندرز؟
کلینتون یا ترامپ؟ تدکروز یا سندرز؟ جمهوری خواه یا دمکرات؟ بطور مشخص انتخابات ایالات متحده آمریکا در روز هیجدهم آبان 1395 برابر با هشت نوامبر 2016م. برگزار می شود. شیوه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا پیچیده و غیر دمکراتیک است!

]]>