فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 12:48:51 +0330fa تاثیر جنگ ایران و عراق بر سرنوشت کُردها https://www.faratab.com/news/1997/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sun, 22 May 16 14:30:21 +0430 تاثیر جنگ ایران و عراق بر سرنوشت کُردها

]]>
کردها در میانه جنگ ایران و عراق https://www.faratab.com/news/337/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 21 Feb 16 10:00:03 +0330 کردها در میانه جنگ ایران و عراق
کتاب «کردها در میانه جنگ ایران و عراق» نوشته اردشیر پشنگ توسط انتشارات مرز و بوم وارد بازار نشر شد

]]>