فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:21:35 +0330fa ترکیه به سوی جنگ داخلی https://www.faratab.com/news/1304/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C Sat, 30 Apr 16 02:55:41 +0430 ترکیه به سوی جنگ داخلی
بحران آوارگان، ناامنی های ناشی از درگیری های داخلی، تحولات مرزی و نگرانی افکار عمومی از آینده کشور، مشکلاتی است که مقامات آنکارا با آن روبرو هستند.

]]>
توقف 42 هزار مهاجر در یونان https://www.faratab.com/news/589/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-42-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86 Mon, 14 Mar 16 09:20:03 +0330 توقف 42 هزار مهاجر در یونان

]]>
تهدیدها و فرصت های پناهندگان سوری برای ترکیه https://www.faratab.com/news/301/%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Sat, 20 Feb 16 14:05:08 +0330 تهدیدها و فرصت های پناهندگان سوری برای ترکیه
با شروع بحران سوریه و سرازیر شدن آوارگان این کشور به ترکیه، این کشور از مساله آوارگان به عنوان ابزاری در جهت کسب منافع خود بهره برده است، اما این بحران خود به یکی از تهدیدهای ترکیه نیز بدل شده است.

]]>