فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 12:32:23 +0330fa تهران و ریاض؛ از جنگ سرد تا تنش گرم https://www.faratab.com/news/7066/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%85 Sun, 17 Dec 17 01:16:28 +0330 تهران و ریاض؛ از جنگ سرد تا تنش گرم
امروزه عربستان سعودی و ایران به عنوان دو قدرت بزرگ منطقه در قالب جنگ نیابتی برای کسب رهبری منطقه و افزایش نفوذ و نقش خود در منطقه با یکدیگر رقابت می کنند که متخصصان از ان به عنوان « جنگ سرد جدید » یاد می کنند.

]]>
تحرکات جسورانه سعودی برای رویارویی با ایران در سراسر خاورمیانه https://www.faratab.com/news/6788/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87 Mon, 13 Nov 17 18:28:40 +0330 تحرکات جسورانه سعودی برای رویارویی با ایران در سراسر خاورمیانه
عربستان سعودی و ایران به عنوان رقبای منطقه ای سنتی، بدون آنکه درگیر تقابل نظامی مستقیم شوند، با ورود به جنگ های نیابتی، علاوه بر تشدید تضادهای دوجانبه، منطقه را به عرصه جدال پردامنه خود تبدیل کرده اند. یمن، سوریه، لبنان و قطر، پرده هایی از این منازعه خشون

]]>
موشکهای سعودی در دستان شورشیان سوری https://www.faratab.com/news/373/%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C Wed, 24 Feb 16 12:10:02 +0330 موشکهای سعودی در دستان شورشیان سوری
آسمان سوریه میزبان هواپیماهای 8 کشور است. در زمین این کشور نیز جنگ نیابتی و حمایت از نیروهای مطلوب کشورها در جریان است. عربستان سعودی با تحویل موشک به برخی از گروهای شورشی و تروریستی فضای جنگ داخلی این کشور را بحرانی تر می کند

]]>
تاکید ترکیه و عربستان بر سوریه بدون اسد https://www.faratab.com/news/300/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AF Sat, 20 Feb 16 09:55:22 +0330 تاکید ترکیه و عربستان بر سوریه بدون اسد
اردوغان و ملک سلمان مدعی شدند: "بحران سوریه با وجود بشار اسد، رئیس جمهور این کشور حل نمی شود!"

]]>