فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:52:00 +0330fa آموزش روزنامه‌ نگاری از چه زمانی در ایران شروع شد؟ https://www.faratab.com/news/3186/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Wed, 27 Jul 16 09:50:22 +0430 آموزش روزنامه‌ نگاری از چه زمانی در ایران شروع شد؟
اولین دوره آموزش روزنامه‌نگاری در ایران، 60 سال قبل برگزار شد.

]]>
نگاهی به زندگی هیکل https://www.faratab.com/news/295/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%84- Sat, 20 Feb 16 11:50:08 +0330 نگاهی به زندگی هیکل
رد پای حسنین هیکل را در جریان سازی برای ملی شدن کانال سوئز می‌توان مشاهده کرد. او همچنین جزو حامیان جدی وحدت اعراب بود و به شدت از گفت‌وگوهای وحدت عرب‌ها حمایت می‌کرد؛ اما از آنچه در جنگ شش‌روزه تا پیمان کمپ دیوید رخ داد، به تلخی یاد می‌کرد

]]>