فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:38:22 +0330fa نگاهی به زندگی هیکل https://www.faratab.com/news/295/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%DB%8C%DA%A9%D9%84- Sat, 20 Feb 16 11:50:08 +0330 نگاهی به زندگی هیکل
رد پای حسنین هیکل را در جریان سازی برای ملی شدن کانال سوئز می‌توان مشاهده کرد. او همچنین جزو حامیان جدی وحدت اعراب بود و به شدت از گفت‌وگوهای وحدت عرب‌ها حمایت می‌کرد؛ اما از آنچه در جنگ شش‌روزه تا پیمان کمپ دیوید رخ داد، به تلخی یاد می‌کرد

]]>