فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:39:25 +0330fa فعال شدن قریب الوقوع دو گذرگاه مرزی بین ایران و کردستان عراق https://www.faratab.com/news/9475/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88--%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82 Sun, 11 Aug 19 20:10:01 +0430 فعال شدن قریب الوقوع دو  گذرگاه مرزی بین ایران و کردستان عراق
یک مقام رسمی اقلیم کردستان عراق اعلام کرد: ایران بزودی عبور و مرور از دو گذرگاه مرزی کله و شوشمه را به طور رسمی آغاز می‌کند.

]]>
اتریش کنترل بر مرزهای خود را با کشورهای همسایه تشدید می کند https://www.faratab.com/news/282/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Wed, 17 Feb 16 15:00:01 +0330 اتریش کنترل بر مرزهای خود را با کشورهای همسایه تشدید می کند
به دنبال موج جدید ورود متقاضیان پناهندگی به اتریش، این کشور روز سه شنبه کنترل گذرگاه های مرزی خود را با کشورهای همسایه افزایش می دهد.

]]>