فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:14:52 +0330fa ایرباس، بانک های اروپایی را به مشارکت در معامله با ایران فراخواند https://www.faratab.com/news/280/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF Wed, 17 Feb 16 13:00:01 +0330 ایرباس، بانک های اروپایی را به مشارکت در معامله با ایران فراخواند
شرکت هواپیماسازی «ایرباس» از بانک های اروپایی خواست بر تردید در معامله با ایران و نگرانی از تحریم های آمریکا غلبه کنند.

]]>