فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:35:11 +0330fa با تسخیر تل رفعت کردها به جبهه جدیدی علیه داعش رسیدند https://www.faratab.com/news/269/%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF Wed, 17 Feb 16 00:25:05 +0330 با تسخیر تل رفعت کردها به جبهه جدیدی علیه داعش رسیدند
نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، کنترل کامل شهر تل رفعت در شمال شهر حلب و در نزدیکی مرز این کشور با ترکیه را در اختیار گرفته‌اند ودر حال پیشروی به سوی اراضی تحت اشغالِ گروه تروریستی داعش هستند.

]]>