فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:24:24 +0330fa چیدمان هنری «آی وی وی» در دفاع از پناهجویان https://www.faratab.com/news/263/%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D8%A2%DB%8C-%D9%88%DB%8C-%D9%88%DB%8C%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86 Tue, 16 Feb 16 00:35:16 +0330 چیدمان هنری «آی وی وی» در دفاع از پناهجویان
یک قایق بادی که توسط پناهجویان برای رسیدن به اروپا مورد استفاده واقع شده است به چیدمان هنری «آی وی وی» در برلین اضافه شد. در این چیدمان هزاران جلیقه نجات نیز به نمایش گذاشته شده است

]]>