فراتاب-اروپا https://www.faratab.com/category/27/ info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:17:48 +0330fa در ایران امنیت هر کدام از قومیت‌ها، امنیت سایر قومیت ها است https://www.faratab.com/news/10827/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 17 Oct 19 16:10:01 +0330 در ایران امنیت هر کدام از قومیت‌ها، امنیت سایر قومیت ها است

]]>
دولت در خط مقدم ایستاده و سزاوار توهین نیست https://www.faratab.com/news/10495/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D8%B2%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Thu, 26 Sep 19 10:00:01 +0330 دولت در خط مقدم ایستاده و سزاوار توهین نیست

]]>
منافع ملی نباید فدای مسائل داخلی شود https://www.faratab.com/news/10136/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Mon, 09 Sep 19 10:30:01 +0430 منافع ملی نباید فدای مسائل داخلی شود

]]>
ترامپ قابل اعتماد و پیش بینی نیست! https://www.faratab.com/news/10097/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%21 Sun, 08 Sep 19 12:40:01 +0430 ترامپ قابل اعتماد و پیش بینی نیست!

]]>
باید از ظرفیت نیروهای لایق بدون توجه به سلیقه سیاسی آن استفاده کنیم https://www.faratab.com/news/9865/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85 Wed, 28 Aug 19 18:00:01 +0430 باید از ظرفیت نیروهای لایق بدون توجه به سلیقه سیاسی آن استفاده کنیم

]]>
همه ی ما در یک کشتی نشسته ایم، دعواها را کنار بگذاریم! https://www.faratab.com/news/9661/%D9%87%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85%21 Tue, 20 Aug 19 23:20:01 +0430 همه ی ما در یک کشتی نشسته ایم، دعواها را کنار بگذاریم!

]]>
منافع ملی قربانی تخاصم داخلی https://www.faratab.com/news/6410/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C Sat, 08 Jul 17 17:42:22 +0430 منافع ملی قربانی تخاصم داخلی
آنچه‌ امروز در خاورمیانه ی پر آشوب می گذرد و تحولاتی که از پی هم معادلات قدرت را در این منطقه ی پر آشوب پیچده تر می سازد برای ما بسیار حائز اهمیت است و باید با دقت و تمرکز تمام تحرکات و تحولات را رصد کنیم تا بهترین تصمیمات را بگیریم.

]]>
منافع ایران از حضور در سازمان شانگهای https://www.faratab.com/news/2319/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C Sun, 12 Jun 16 09:58:46 +0430 منافع ایران از حضور در سازمان شانگهای
از منظر حقوقی و منافع ملی بنظر می رسد که ایران در شرایط کنونی بهتر است همچنان به عنوان عضو ناظر باقی بماند و تا زمانی که شرایط لازم برای تامین منافع بلندمدت آن فراهم نشود، درعمل عضویت ایران در سازمان شانگهای منافع مورد نظر موافقان را تامین نمی کند.

]]>