فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:00:11 +0330fa جان کری برای ترغیب آلبانی به انجام اصلاحات قضائی وارد تیرانا شد https://www.faratab.com/news/238/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%B4%D8%AF Mon, 15 Feb 16 17:35:01 +0330 جان کری برای ترغیب آلبانی به انجام اصلاحات قضائی وارد تیرانا شد
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه برای اعمال فشار سیاسی به آلبانی جهت انجام یک سری اصلاحات در قوه قضائیه وارد تیرانا شد.

]]>