فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 20:11:10 +0330fa 2016؛ از آتش بازی تهران -ریاض تا انتخاب ترامپ! https://www.faratab.com/news/5082/2016%D8%9B-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE%21 Sat, 24 Dec 16 02:13:43 +0330 2016؛ از آتش بازی تهران -ریاض تا انتخاب ترامپ!
سال 2016 سال خوبی برای مردم جهان نبود. گرچه اتفاقات زیادی رخ داد که می‌تواند تا حدودی امیدوارکننده باشد و نشان‌دهنده عزم جهانی برای بهتر کردن زندگی مردم در تمام دنیا بود اما بازهم این جنگ و ترور و خون‌ریزی بود که رتبه اول را در میان همه اخبار داشت...

]]>
اسلام محرک خشونت‌ نیست https://www.faratab.com/news/3407/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA%E2%80%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Tue, 02 Aug 16 12:25:02 +0430 اسلام محرک خشونت‌ نیست
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفت: نسبت دادن خشونت به اسلام خطا است چرا که کاتولیک‌ها نیز ممکن است دست به خشونت بزنند.

]]>
نخستین دیدار رهبران مذهبی کاتولیک و ارتدوکس بعد از هزار سال https://www.faratab.com/news/236/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84 Mon, 15 Feb 16 15:00:57 +0330 نخستین دیدار رهبران مذهبی کاتولیک و ارتدوکس بعد از هزار سال
. این اولین دیدار رهبران کاتولیک و ارتدکس پس از جدایی ارتدکس شرقی و رم در قرن یازدهم بود.

]]>