فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 10:53:20 +0330fa عربستان، حامی اصلی افراطگرایی در بریتانیا https://www.faratab.com/news/6414/-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7- Sat, 08 Jul 17 21:30:47 +0430  عربستان، حامی اصلی افراطگرایی در بریتانیا
یک موسسه تحقیقاتی در بریتانیا با قاطعیت عربستان سعودی را اصلی‌ترین مروج اسلام‌گرایی افراطی در این کشور معرفی کرده است.

]]>
پتانسیل آسیای مرکزی و قفقاز برای تبدیل به سوریه ایی دیگر https://www.faratab.com/news/3009/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1 Wed, 20 Jul 16 06:35:02 +0430 پتانسیل آسیای مرکزی و قفقاز برای تبدیل به سوریه ایی دیگر
وزیر دفاع روسیه از خطر تکرار اتفاقات سوریه در آسیای مرکزی و قفقاز خبر داد.

]]>
داستان تولد بوکوحرام؛ قلب کافر را بخور https://www.faratab.com/news/1358/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%9B-%D9%82%D9%84%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B1 Sun, 01 May 16 23:50:48 +0430 داستان تولد بوکوحرام؛ قلب کافر را بخور
بوکوحرام ناگهان و در خلاء به ‌وجود نیامد؛ مردمانی از تمام طبقات جامعه در آن حضور داشتند؛ از کودکان خیابانی گرفته تا تاجران، دانشجویان ناراضی و حتی بازرگانان ثروتمند.

]]>
میراث سیدجمال و عناصر ساختاری خشونت در افکار وی https://www.faratab.com/news/873/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%DB%8C Tue, 12 Apr 16 10:21:12 +0430 میراث سیدجمال و عناصر ساختاری خشونت در افکار وی
اهمیت سیدجمال در اینست كه كوشش كرد از درون دعوای سنتی علم و دین راه سومی بازکند که در ادبیات امروزه جهان اسلام از آن باعنوان نواندیشی یا روشن‌فكری دینی یاد می‌شود. سیدجمال اصلاً از خشونت صحبت نمی‌کند اما عناصر ساختاري خشونت در فكر وی هست.

]]>
بازداشت سرکرده ی سلفیان در تاجیکستان https://www.faratab.com/news/230/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 15 Feb 16 05:20:17 +0330 بازداشت سرکرده ی سلفیان در تاجیکستان

]]>