فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 12:41:02 +0330fa عربستان سعودی در آستانه تحریم تسلیحاتی اروپا https://www.faratab.com/news/225/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Mon, 15 Feb 16 02:45:17 +0330 شریه آبزرور روز یکشنبه در گزارشی نوشت: نمایندگان پارلمان اروپا به دنبال تصویب طرحی با هدف اعمال ممنوعیت فروش سلاح و تحریم تسلیحاتی عربستان سعودی از سوی کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس هستند.

]]>