فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 19:54:00 +0330fa آغازبه کار منطقه آزاد فرودگاه امام از اسفند ماه https://www.faratab.com/news/223/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87 Sun, 14 Feb 16 23:25:01 +0330 آغازبه کار منطقه آزاد فرودگاه امام از اسفند ماه
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از گشایش منطقه آزاد این شهر در چهارم اسفندماه خبر داد و گفت: این منطقه آزاد تجاری تابع قوانین مناطق آزاد خواهد بود.

]]>