فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 12:05:22 +0330fa انتصاب ریک ماچار به معاونت رئیس جمهوری سودان جنوبی https://www.faratab.com/news/222/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C Sun, 14 Feb 16 22:55:01 +0330 انتصاب ریک ماچار به معاونت رئیس جمهوری سودان جنوبی
سالوا کی‌یر رئیس جمهور سودان جنوبی پس از دو سال جنگ داخلی ریک ماچار، رقیبش را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کرد.

]]>