فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 14:58:38 +0330fa اردوغان یا قلیچ‌دار اوغلو؛ کاندیدای مطلوب اربیل در آنکارا کیست؟ https://www.faratab.com/news/12307/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D9%84%DB%8C%DA%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%9B-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 13 May 23 11:22:12 +0330 اردوغان یا قلیچ‌دار اوغلو؛ کاندیدای مطلوب اربیل در آنکارا کیست؟
د.صالح ملاعمر عیسی | نیچیروان بارزانی معمار اصلی تبدیل تنشها به یک رابطه مستحکم با ترکیه است، روندی که با همراهی اردوغان در این سالها به پیش رفته است

]]>