فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 07:15:41 +0330fa گورباچف؛ خادم یا خائن؟ https://www.faratab.com/news/12243/%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81%D8%9B-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%9F Wed, 31 Aug 22 21:54:37 +0430 گورباچف؛ خادم یا خائن؟
یادداشتی از د.جهانگیر کرمی – متخصص مسائل روسیه و استاد دانشگاه تهران

]]>