فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 12:58:09 +0330fa مدیریت تخصصی نداریم https://www.faratab.com/news/176/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85 Sat, 13 Feb 16 10:54:00 +0330 مدیریت تخصصی نداریم
معاون وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی در امور تعاون گفت: در جامعه ما نظام ارزشیابی از مدیران ضعیف است ، این در حالی است که مدیریت اصلی ترین موضوعی است که باید امروزه در کشور مورد توجه قرار گیرد و هدایت درستی داشته باشد.

]]>