فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 21:47:54 +0330fa الشباب از تاسیس تا قدرتنمایی در شمال آفریقا https://www.faratab.com/news/172/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7 Sat, 13 Feb 16 09:50:02 +0330 الشباب از تاسیس تا قدرتنمایی در شمال آفریقا
گروه تروریستی و رادیکال الشباب همچنان به ناامن سازی در مناطق مختلف آفریقایی مبادرت می ورزد

]]>