فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:44:57 +0330fa همه‌ی آنچه در مورد ویروس کورونای دلتا باید بدانیم؟ https://www.faratab.com/news/11731/%D9%87%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%9F Mon, 26 Jul 21 15:57:49 +0430 همه‌ی آنچه در مورد ویروس کورونای دلتا باید بدانیم؟
چه کسانی بیشتر باید از ابتلا به دلتا ویروس کرونا بترسند؟

]]>
آیا «ترخینه» در درمان کرونا موثر است؟ https://www.faratab.com/news/11534/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%C2%AB%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%86%D9%87%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Thu, 15 Apr 21 14:59:29 +0430 آیا «ترخینه» در درمان کرونا موثر است؟
بررسی نقش پروبایوتیک‌ها در بهبود سیستم ایمنی بدن

]]>