فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 18 May 24 04:24:24 +0330fa ایران تحریم های آمریکا را تبدیل به فرصتی برای تحول در اقتصاد ملی می نماید https://www.faratab.com/news/9564/-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AF Fri, 16 Aug 19 19:40:01 +0430  ایران تحریم های آمریکا را تبدیل به فرصتی برای تحول در اقتصاد ملی می نماید

]]>
امروز قدرت دفاعی و مقبولیت ایران در جهان بی‌سابقه است https://www.faratab.com/news/6863/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 25 Nov 17 00:00:02 +0330 امروز قدرت دفاعی و مقبولیت ایران در جهان بی‌سابقه است
معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به قدرت، اقتدار و تاثیرگذاری جمهوری اسلامی ایران در منطقه و افزایش محبوبیت و قدرت دفاعی کشورمان در سطح بین الملل، از تاسیس یک معاونت سیاسی و اقتصادی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان ا

]]>
برخودر پر قدرت سیف منجر به پاسخگویی جان کری شد https://www.faratab.com/news/1198/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF Mon, 25 Apr 16 17:55:22 +0430 برخودر پر قدرت سیف منجر به پاسخگویی جان کری شد
معاون وزیر امور خارجه گفت: بانك های خارجی مشكلی برای تعامل با ایران ندارند و وزیر امور خارجه نیز پس از فشارهای دیپلماتیك اخیر در گفت وگویی به این مهم اشاره كرده است.

]]>