فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:48:13 +0330fa چگونه مرگ «رو» دموکراسیِ آمریکا را تغییر خواهد داد؟ https://www.faratab.com/news/12171/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%C2%AB%D8%B1%D9%88%C2%BB-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%90-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%9F Thu, 30 Jun 22 14:39:03 +0430 چگونه مرگ «رو» دموکراسیِ آمریکا را تغییر خواهد داد؟
آمریکایی‌ها در مورد این که آیا برای از بین بردن این حق قانون اساسی عزاداری کنند یا جشن بگیرند، اختلاف نظر خواهند داشت!

]]>
چگونه تبعیض و بی‌عدالتی بلای جان زنان در ترکمستان شده است؟ https://www.faratab.com/news/12151/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%B6-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 15 Jun 22 13:31:23 +0430 چگونه تبعیض و بی‌عدالتی بلای جان زنان در ترکمستان شده است؟
در جدیدترین رویداد علیه مشاغل زنان، قوانین محدود کننده‌ای برای سالنهای زیبایی لحاظ شده است

]]>
نگاهی به منافع و بازی متعارض بازیگران مختلف در قره‌باغ! https://www.faratab.com/news/11447/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%BA%21 Wed, 28 Oct 20 16:32:53 +0330 نگاهی به منافع و بازی متعارض بازیگران مختلف در قره‌باغ!

]]>
ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب! https://www.faratab.com/news/11299/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%21 Sat, 07 Mar 20 21:48:02 +0330 ترکیه و چالش جای خالی آمریکا در ادلب!

]]>