فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 06 Feb 23 06:00:53 +0330fa چه کسی پاسخگوی مشتریان شاکی سایپا است؟ https://www.faratab.com/news/10875/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F Mon, 21 Oct 19 17:50:01 +0330 چه کسی پاسخگوی مشتریان شاکی سایپا است؟
عدم تحویل به‌ موقع خودروهای تعدادی از مشتریان سایپا باعث اعتراض آنان شده است.

]]>