فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 16 Jun 24 11:31:52 +0330fa برای اعزام باید کلاه‌مان را بالا بیندازیم! https://www.faratab.com/news/10700/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85%21 Tue, 08 Oct 19 16:20:01 +0330 برای اعزام باید کلاه‌مان را بالا بیندازیم!
نایب رئیس بانوان فدراسیون بسکتبال گفت: همین که تیم را با این هزینه‌های هنگفت به مسابقات اعزام می‌کنیم باید کلاه‌مان را بالا بیندازیم.

]]>