فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 06:33:52 +0330fa تلاش برای بازگشت داوطلبانه ی پناهندگان به جای ادغام در جوامع پذیرنده https://www.faratab.com/news/10695/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87 Tue, 08 Oct 19 14:10:01 +0330 تلاش برای بازگشت داوطلبانه ی پناهندگان به جای ادغام در جوامع پذیرنده

]]>