فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 14:46:49 +0330fa تنهایی کشنده کُردهای بی‌کوهستان سوریه! https://www.faratab.com/news/10689/%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%8F%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87%21 Mon, 07 Oct 19 12:56:49 +0330 تنهایی کشنده کُردهای بی‌کوهستان سوریه!
سرانجام آمریکایی ها نیز در برابر فشار مقامات ترکیه، بطور رسمی از خالی کردن پشت کُردها خبر دادند!

]]>