فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 02:44:20 +0330fa جشنواره تئاتر مریوان یک ضیافت باشکوه تئاتر مردمی است https://www.faratab.com/news/9798/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 27 Aug 19 13:30:02 +0430 جشنواره تئاتر مریوان یک ضیافت باشکوه تئاتر مردمی است
مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در سومین روز از برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: این جشنواره یک ضیافت باشکوه تئاتر مردمی است و این رویداد یک رویداد تاثیرگذار است.

]]>