فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 05:03:59 +0330fa احیای برجام، حتی بدون حضور آمریکا در توافق هسته‌ای نیز امکانپذیر است https://www.faratab.com/news/9737/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%8C-%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 24 Aug 19 20:40:02 +0430 احیای برجام، حتی بدون حضور آمریکا در توافق هسته‌ای نیز امکانپذیر است

]]>