فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:42:01 +0330fa تولید داروهای نیتروگلیسیرین ایرانی گوی سبقت را از رقبای حهانی ربود https://www.faratab.com/news/9520/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A8%D8%A7%DB%8C--%D8%AD%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%AF Tue, 13 Aug 19 14:30:01 +0430 تولید داروهای نیتروگلیسیرین ایرانی گوی سبقت را از رقبای  حهانی ربود
یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی فعال دارویی توانست با تولید پنج محصول دانش‌بنیان در زمینه نیتروگلیسیرین با خلوص نزدیک ۹۹.۹۶ درصد، گوی سبقت را از رقبای اروپایی و جهانی خود برباید.

]]>