فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 05 Dec 23 18:23:50 +0330fa زانوی مصنوعی در ایران ساخته شد https://www.faratab.com/news/9656/%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Tue, 20 Aug 19 16:50:01 +0430 زانوی مصنوعی در ایران ساخته شد
مدیر هسته فناور راه گشایان تفاوت زیستی مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: با تلاش حدود پنج ساله جمعی از محققان، موفق به ساخت نمونه آزمایشگاهی زانوی مصنوعی شدیم.

]]>