فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 16:22:23 +0330fa تاکید بر اجرای قوانین پولشویی از سوی مدیران بانک ملی ایران https://www.faratab.com/news/9439/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 07 Aug 19 13:50:01 +0430 تاکید بر اجرای قوانین پولشویی از سوی مدیران بانک ملی ایران
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند.

]]>
علت مسدود شدن حساب برخی مشتریان در بانک ملی https://www.faratab.com/news/9409/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-- Mon, 05 Aug 19 11:54:34 +0430 علت مسدود شدن حساب برخی مشتریان در بانک ملی
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران درباره فرایند مسدود شدن حساب های برخی مشتریان این بانک به دلیل تکمیل نبودن اطلاعات هویتی و عدم اخذ شناسه هویت سنجی الکترونیکی بانکی (شهاب) توضیحاتی ارائه کرد.

]]>
محور اصلی فعالیت های بانک ملی کمک به رونق تولید است https://www.faratab.com/news/9393/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 03 Aug 19 13:03:04 +0430 محور اصلی فعالیت های بانک ملی کمک به رونق تولید است
مدیرعامل بانک ملی ایران با تأکید بر این که کمک به «رونق تولید» محور اصلی فعالیت های این بانک است، گفت: بانک ملی ایران همواره سرآمد حمایت از فعالیت های سالم و مولد اقتصادی بوده و خواهد بود.

]]>