فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 02:06:53 +0330fa همایش ملی «خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت» https://www.faratab.com/news/9323/%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%84%DB%8C-%C2%AB%D8%AE%D8%B7-%D9%85%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%C2%BB Mon, 15 Jul 19 11:05:57 +0430 همایش ملی «خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت»
برگزاری همایش ملی از همایشهای پنج گانه کنگره بین المللی آموزش مدیران و کارکنان دولت با عنوان«خط مشی گذاری برای آموزش شایسته مدیریت و کارکنان دولت»

]]>