فراتاب-جلال شفیعی https://www.faratab.com/category/162/ info@rsm.co.ir Sat, 25 May 24 22:15:40 +0330fa ایجاد دیوار امنیتی در اطراف بغداد https://www.faratab.com/news/153/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF Thu, 04 Feb 16 00:18:39 +0330 ایجاد دیوار امنیتی در اطراف بغداد
عبدالامیر شَمّری فرمانده عملیات نظامی بغداد جزئیات ایجاد دیوار امینی را در اطراف شهر بغداد اعلان می‌نماید و برداشتن موانع امینی قبلی بغداد را مورد تاکید قرار می‌دهد

]]>