فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 15:25:43 +0330fa جامعه شناسی اعتیاد https://www.faratab.com/news/9066/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF Wed, 12 Dec 18 10:39:09 +0330 جامعه شناسی اعتیاد
اعتیاد یعنی خود را وقف عادتی نکوهیده کردن تا حد بردگی نسبت به مواد اعتیادآور و پرداخت تاوان جزائی آن را به جان خریدن‌. از این حیث «مفهوم اعتیاد نشانگر این همانگوئی دردسرزائی است».

]]>
ادغام اجتماعی و پیشگیری اولیه؛ دو رکن سیاستگذاری اعتیاد در ایران https://www.faratab.com/news/8946/%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87%D8%9B-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86- Tue, 09 Oct 18 12:19:13 +0330 ادغام اجتماعی و پیشگیری اولیه؛ دو رکن سیاستگذاری اعتیاد در ایران
مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی جامعه‌شناختی سعی در تبیین آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد دارد. از این رو، به اعتیاد به مثابه یک ناهنجاری اجتماعی نگریسته‌می‌شود؛ آن‌چه که در نگاه تراویس هیرسکی یک انحراف اجتماعی محسوب می‌‌شود.

]]>