فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 00:49:16 +0330fa ضرر ریاض از خروج ترامپ از برجام https://www.faratab.com/news/8793/%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85- Sun, 24 Jun 18 00:41:54 +0430 ضرر ریاض از خروج ترامپ از برجام
اگر چه مقامات سعودی به طور رسمی از تصمیم ترامپ برای خروج از برجام به وجد آمدند، اما پیامد بلندمدت آن برای عربستان سعودی بسیار غم انگیز است.

]]>