فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Thu, 20 Jun 24 07:02:25 +0330fa مسوولان از راه‌اندازی کلینیک‌های ترک سیگار حمایت کنند https://www.faratab.com/news/8691/%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sat, 09 Jun 18 10:20:01 +0430 مسوولان از راه‌اندازی کلینیک‌های ترک سیگار حمایت کنند
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی با اشاره به اینکه برابر آمار موجود سالانه حدود ۱۱ هزار نفر در ایران به دلیل مصرف دخانیات از بین می‌روند، گفت: مسئولین امر قوانین و تسهیلات لازم را برای ایجاد کلینیک‌های ترک سیگار که توسط داروسازان مدیریت می‌شود

]]>