فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 15:36:44 +0330fa مردی که می تواند اردوغان را شکست دهد https://www.faratab.com/news/8797/%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%87%D8%AF Sun, 24 Jun 18 22:43:30 +0430 مردی که می تواند اردوغان را شکست دهد
برای نخستین بار در تقریباً دو دهه گذشته، به نظر می رسد اردوغان دیگر شکست ناپذیر نباشد و فرا رسیدن روزی که شهروندان ترکیه بدون ترس و هراس زندگی کنند، امکان پذیر باشد.

]]>
انتخابات ترکیه در ایستگاه آخر https://www.faratab.com/news/8789/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1 Sat, 23 Jun 18 23:57:03 +0430 انتخابات ترکیه در ایستگاه آخر

]]>
هشدار مخالفان به حزب حاکم ترکیه https://www.faratab.com/news/8772/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 Thu, 14 Jun 18 18:41:56 +0430 هشدار مخالفان به حزب حاکم ترکیه
تحلیل گران معتقدند حتی اگر نتیجه انتخابات در دور اول مشخص شود، باز هم رقبا برای شکست دادن وی تلاش می کنند. اما احزاب مخالف دل به آن بسته اند که در انتخاباتی شانه به شانه، اردوغان به یکباره متوجه شود که چگونه جنبش، در یه لحظه خلاف میل او عمل خواهد کرد.

]]>
ترکیه در حال و هوای انتخابات https://www.faratab.com/news/8648/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA Thu, 07 Jun 18 12:56:50 +0430 ترکیه در حال و هوای انتخابات
عکس ها: شقایق کمالی

]]>