فراتاب-فرابلاگ https://www.faratab.com/category/151/ info@rsm.co.ir Wed, 22 May 24 11:34:34 +0330fa تغییر درمحاسبه مستمری بازنشستگی https://www.faratab.com/news/8302/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C Thu, 24 May 18 09:30:02 +0430 تغییر درمحاسبه مستمری بازنشستگی
قرار است نحوه محاسبه مستمری دوران بازنشستگی بیمه شدگان تامین اجتماعی، دوباره دستخوش تغییر شود به طوریکه با تصویب طرح جدید ملاک تعیین مستمری بازنشستگی دیگر ۲ سال پایانی کار نخواهد بود.

]]>
حذف 170 هزار بیمه شده تامین اجتماعی  https://www.faratab.com/news/8142/%D8%AD%D8%B0%D9%81-170--%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%C2%A0 Mon, 14 May 18 16:00:01 +0430 حذف 170  هزار بیمه شده تامین اجتماعی 
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفت: تاکنون 170 هزار بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که همزمان پوشش بیمه ای در سایر سازمان های بیمه گر داشتند، به منظور جلوگیری از داشتن چند نوع بیمه از چرخه خدمات این سازمان حذف شدند.

]]>
هر آنچه متقاضیان بیمه اختیاری باید بدانند https://www.faratab.com/news/7241/%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF Sun, 21 Jan 18 17:55:02 +0330 هر آنچه متقاضیان بیمه اختیاری باید بدانند
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تا پایان شهریور ماه سال جاری، از مجموع بیمه شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی، ٧٠٦ هزار و ٢٦١ نفر بیمه شده اختیاری هستند که ٥ درصد بیمه شدگان اصلی این سازمان را تشکیل می دهند.

]]>