فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 01 Apr 23 01:32:59 +0330fa اصلاح طلبم؛ اما شهر را سیاسی اداره نمی کنم https://www.faratab.com/news/8087/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%85%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85 Sat, 12 May 18 11:24:52 +0430 اصلاح طلبم؛ اما شهر را سیاسی اداره نمی کنم
سرپرست شهرداری تهران و یکی از کاندیداهای تصدی این پست با اشاره به اینکه پس از فراز و نشیب های اخیر، شهرداری تهران آرامش می‌خواهد، گفت: اصلاح طلبم؛ اما شهر را سیاسی اداره نخواهم کرد.

]]>