فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 16:12:54 +0330fa هیچ عملیات اجرایی در باغ برره صورت نگرفته است https://www.faratab.com/news/8699/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 09 Jun 18 13:20:01 +0430 هیچ عملیات اجرایی در باغ برره صورت نگرفته است
بنیاد مستضعفان در اطلاعیه ای اعلام کرد :"باغ برره" به هیچ سازمان یا موسسه‌ای واگذار نشده است.

]]>
تخریب محیط زیست خطری در یک قدمی گونه ها گیاهی https://www.faratab.com/news/8077/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%AF%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C- Wed, 09 May 18 22:05:01 +0430 تخریب محیط زیست خطری در یک قدمی گونه ها گیاهی
در تهران به دلیل توسعه نامطلوب شهری و تخریب فضای سبز، برخی از گونه‌های گیاهی نابود و آلودگی هوا، کم آبی و تغییر اقلیم موجب مهاجرت بسیاری از پرندگان شده که همه این موضوعات تهدید جدی برای جان و سلامت شهروندان تهرانی است.

]]>