فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 15:06:21 +0330fa فاتح صندلی سبز بهشت کیست؟ https://www.faratab.com/news/8099/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F Sat, 12 May 18 17:43:44 +0430 فاتح صندلی سبز بهشت کیست؟
سرانجام بعد از روزها قرار است فردا اعضای شورای شهر تهران، شهردار تهران را انتخاب کنند و تهران از حدود یک ماه بدون شهردار، رهایی یابد.

]]>
اصلاح طلبم؛ اما شهر را سیاسی اداره نمی کنم https://www.faratab.com/news/8087/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D9%85%D8%9B-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85 Sat, 12 May 18 11:24:52 +0430 اصلاح طلبم؛ اما شهر را سیاسی اداره نمی کنم
سرپرست شهرداری تهران و یکی از کاندیداهای تصدی این پست با اشاره به اینکه پس از فراز و نشیب های اخیر، شهرداری تهران آرامش می‌خواهد، گفت: اصلاح طلبم؛ اما شهر را سیاسی اداره نخواهم کرد.

]]>
لایحه دوفوریتی افزایش ۱۰۰ درصدى سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران https://www.faratab.com/news/8038/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%89-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 08 May 18 11:18:35 +0430 لایحه دوفوریتی افزایش ۱۰۰ درصدى سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران
سرپرست شهرداری تهران در دیدار با اعضای انجمن صنفی مدیران مسئول روزنامه های غیردولتی از ارائه لایحه دوفوریتی افزایش ۱۰۰ درصدی سهمیه طرح ترافیک خبرنگاران به شورای اسلامی شهر تهران خبر داد.

]]>
افشانی و مکارم دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران https://www.faratab.com/news/8037/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%88-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 08 May 18 10:00:32 +0430 افشانی و مکارم دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران
اعضای شورای شهر تهران، محمدعلی افشانی و سمیع الله حسینی مکارم را به عنوان دو گزینه نهایی انتخاب کردند.

]]>
باید شهری انسانی و مدرن بسازیم https://www.faratab.com/news/8002/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%85 Sun, 06 May 18 16:34:29 +0430 باید شهری انسانی و مدرن بسازیم
سمیع الله حسینی مکارم با حضور در شصتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران به ارائه گزارش برنامه های خود برای تصدی گری شهرداری تهران پرداخت.

]]>