فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 15:47:06 +0330fa ارائه طرح الزام شهرداری برای کاهش سن مدیران https://www.faratab.com/news/7953/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 02 May 18 00:15:02 +0430 ارائه طرح الزام شهرداری برای کاهش سن مدیران
گردهمایی جوانان شهر تهران به مناسبت هفته جوان شب گذشته با حضور محمد مهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، حجت نظری، عضو شورای اسلامی شهر تهران و سید فرید موسوی، رئیس فراکسیون جوانان مجلس در باغ کتاب تهران برگزار شد.

]]>