فراتاب- https://www.faratab.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 01 Oct 23 16:38:33 +0330fa 3 مانع اصلی ثبت جهانی طاق بستان https://www.faratab.com/news/7819/3-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Mon, 23 Apr 18 19:30:01 +0430 3 مانع اصلی ثبت جهانی طاق بستان
معاون پایگاه تاریخی تاق بستان، گفت: موانعی ثبت جهانی مجموعه تاریخی تاق بستان را به تاخیر انداخته که باید مرتفع شوند.

]]>